Joshua Deakin

$ echo $message | mail -s $subject contact@joshuadeakin.com|